ພວກເຮົາຊ່ວຍໂລກຂະຫຍາຍຕົວຕັ້ງແຕ່ປີ 2015

ຊິ້ນສ່ວນໃສ່ງ່າຍ

 <p>Wear Plate(21)</p>

ໃສ່ແຜ່ນ (21)

MAO2250 / 1500 SCAZ-400W-147 14mm 16
MAO3000 / 2000 SCAZ-400W-147 14mm 16

 <p>Wear Plate(22)</p>

ໃສ່ແຜ່ນ (22)

MAO2250 / 1500 SCAZ-400W-148 14mm 4
MAO3000 / 2000 SCAZ-400W-148 14mm 4

 <p>Wear Plate(23)</p>

ໃສ່ແຜ່ນ (23)

MAO2250 / 1500 SCAZ-400W-149 14mm 4
MAO3000 / 2000 SCAZ-400W-149 14mm 4

 <p>Wear Plate(24)</p>

ໃສ່ແຜ່ນ (24)

MAO2250 / 1500 SCAZ-400W-150 14mm 4
MAO3000 / 2000 SCAZ-400W-150 14mm 4

 <p>Wear Plate(25)</p>

ໃສ່ແຜ່ນ (25)

MAO2250 / 1500 SCAZ-400W-151 14mm 4
MAO3000 / 2000 SCAZ-400W-151 14mm 4

 <p>Roundlet Of Half Wear Plate(1)</p>

Roundlet ຂອງ Half Wear Plate (1)

MAO2250 / 1500 SCAZ-600W-152 14mm 8
MAO3000 / 2000 SCAZ-600W-152 14mm 8
MAO4500 / 3000 SCAZ-600W-152 14mm 8
MAO6000 / 4500 SCAZ-600W-152 14mm 8

 <p>Roundlet Of Half Wear Plate(2)</p>

Roundlet ຂອງ Half Wear Plate (2)

MAO2250 / 1500 SCAZ-600W-153 14mm 8
MAO3000 / 2000 SCAZ-600W-153 14mm 8
MAO4500 / 3000 SCAZ-600W-153 14mm 8
MAO6000 / 4500 SCAZ-600W-153 14 8

 <p>Screw</p>

ສະກູ

MAO2250 / 1500 M12 * 40 ຫຼື M12 * 35 104
MAO3000 / 2000 M12 * 40 ຫຼື M12 * 35 104
MAO4500 / 3000 M12 * 40 ຫຼື M12 * 35 128
MAO6000 / 4500 M12 * 40 ຫຼື M12 * 35 128
MSO2250 / 1500 M12 * 40 ຫຼື M12 * 35 64
MSO2000 / 1000 ແລະ 1.25 M12 * 40 ຫຼື M12 * 35 64
MEO2000 / 1000 M12 * 40

 <p>Wear Plate</p>

ໃສ່ແຜ່ນ

MAO2250 / 1500 SCAZ-900-146 16mm 24
MAO3000 / 2000 SCAZ-900-146 16mm 32
MAO4500 / 3000 SCAZ-900-146 16mm 40
MAO6000 / 4500 SCAZ-900-146 16 48
MSO2250 / 1500 SCAZ-900-146 16mm 32
MSO2000 / 1000 ແລະ 1.25 SCAZ-900-146 16mm 28
MEO2000 / 1000 SCAZ-900-146 16mm

 <p>Cast Iron Tiles</p>

ໂຍນກະເບື້ອງທາດເຫຼັກ

MAO2250 / 1500 SCAZ-900-144 (HCR) 16mm 56
MAO3000 / 2000 SCAZ-900-144 (HCR) 16mm 84
MAO4500 / 3000 SCAZ-900-144 (HCR) 16mm 32
MAO6000 / 4500 SCAZ-900-144 (HCR) 16 32
MSO2250 / 1500 SCAZ-900-144 (HCR) 16mm 24
MSO2000 / 1000 ແລະ 1.25 SCAZ-900-144 (HCR) 16mm 24
MEO2000 / 1000 SCAZ-900-144 (HCR) 16mm

 <p>Cast Iron Tiles</p>

ໂຍນກະເບື້ອງທາດເຫຼັກ

MAO2250 / 1500 SCAZ-900-145 (HCR) 16mm 28
MAO3000 / 2000 SCAZ-900-145 (HCR) 16mm 28
MAO4500 / 3000 SCAZ-900-145 (HCR) 16mm 128
MAO6000 / 4500 SCAZ-900-145 (HCR) 16 160
MSO2250 / 1500 SCAZ-900-145 (HCR) 16mm 72
MSO2000 / 1000 ແລະ 1.25 SCAZ-900-145 (HCR) 16mm 60
MEO2000 / 1000 SCAZ-900-145 (HCR) 16mm

 <p>Screw</p>

ສະກູ

MAO2250 / 1500 M12 * 40 108
MAO3000 / 2000 M12 * 40 144
MAO4500 / 3000 M12 * 40 ຫຼື M12 * 35 200
MAO6000 / 4500 M12 * 40 ຫຼື M12 * 35 240
MSO2250 / 1500 M12 * 40 128
MSO2000 / 1000 ແລະ 1.25 M12 * 40 112
MEO2000 / 1000 M12 * 40

 <p>Blade</p>

ແຜ່ນໃບຄ້າຍຄື

MAO2250 / 1500 SCAZ-400-175 (ຫົກ) 6
MAO3000 / 2000 SCAZ-400-175 (ຫົກ) 8
MAO4500 / 3000 SCAZ-500-175 (ຫົກ) 10
MAO6000 / 4500 SCAZ-500-175 (ຫົກ) 14

 <p>Left Blade</p>

ແຜ່ນໃບຄ້າຍຄືຊ້າຍ

MAO2250 / 1500 SCAZ-400-177 (ຫົກ) 4
MAO3000 / 2000 SCAZ-400-177 (ຫົກ) 4
MAO4500 / 3000 SCAZ-500-177 (ຫົກ) 4
MAO6000 / 4500 SCAZ-500-177 (ຫົກ) 4

 <p>Right Blade</p>

ແຜ່ນໃບຄ້າຍຄື

MAO2250 / 1500 SCAZ-400-176 (ຫົກ) 2
MAO3000 / 2000 SCAZ-400-176 (ຫົກ) 2
MAO4500 / 3000 SCAZ-500-176 (ຫົກ) 2
MAO6000 / 4500 SCAZ-500-176 (ຫົກ) 2

 <p>Blade</p>

ແຜ່ນໃບຄ້າຍຄື

MAO2250 / 1500 SCAZ-600-178L (ຫົກ) 4
MAO3000 / 2000 SCAZ-600-178L (ຫົກ) 4
MAO4500 / 3000 SCAZ-600-178L (ຫົກ) 4
MAO6000 / 4500 SCAZ-600-178L (ຫົກ) 4

 <p>Blade</p>

ແຜ່ນໃບຄ້າຍຄື

MAO2250 / 1500 SCAZ-600-178R (ຫົກ) 2
MAO3000 / 2000 SCAZ-600-178R (ຫົກ) 2
MAO4500 / 3000 SCAZ-600-178R (ຫົກ) 2
MAO6000 / 4500 SCAZ-600-178R (ຫົກ) 2

 <p>Blade</p>

ແຜ່ນໃບຄ້າຍຄື

MAO2250 / 1500 SCAZ-400-175-8 6
MAO3000 / 2000 SCAZ-400-175-8 8
MAO4500 / 3000 SCAZ-500-175-8 10

 <p>Left Blade</p>

ແຜ່ນໃບຄ້າຍຄືຊ້າຍ

MAO2250 / 1500 SCAZ-400-177-91 4
MAO3000 / 2000 SCAZ-400-177-91 4
MAO4500 / 3000 SCAZ-500-177-91 4

 <p>Right Arm</p>

ແຂນຂວາ

MAO2250 / 1500 SCAZ-400-176-41 2
MAO3000 / 2000 SCAZ-400-176-41 2
MAO4500 / 3000 SCAZ-500-176-41 2

 <p>Arm</p>

ແຂນ

MAO2250 / 1500 SCAZ-400-174 (ຫົກ) 6
MAO3000 / 2000 SCAZ-400-174 (ຫົກ) 8
MAO4500 / 3000 SCAZ-500-174 (ຫົກ) 10
MAO6000 / 4500 SCAZ-500-174 (ຫົກ) 14
MSO2250 / 1500 SCAZ-230-174 10
MSO2000 / 1000 ແລະ 1.25 SCAZ-230-174 8
MEO2000 / 1000 SCAZ-230-174

 <p>Left Arm</p>

ແຂນຊ້າຍ

MAO2250 / 1500 SCAZ-400-173 (ຫົກ) 4
MAO3000 / 2000 SCAZ-400-173 (ຫົກ) 4
MAO4500 / 3000 SCAZ-500-173 (ຫົກ) 4
MAO6000 / 4500 SCAZ-500-173 (ຫົກ) 4
MSO2250 / 1500 SCAZ-230-173 2
MSO2000 / 1000 ແລະ 1.25 SCAZ-230-174 8
MEO2000 / 1000 SCAZ-230-173

 <p>Right Arm</p>

ແຂນຂວາ

MAO2250 / 1500 SCAZ-400-172 (ຫົກ) 2
MAO3000 / 2000 SCAZ-400-172 (ຫົກ) 2
MAO4500 / 3000 SCAZ-500-172 (ຫົກ) 2
MAO6000 / 4500 SCAZ-500-172 (ຫົກ) 2
MSO2250 / 1500 SCAZ-230-172 2
MSO2000 / 1000 ແລະ 1.25 SCAZ-230-172 2
MEO2000 / 1000 SCAZ-230-172

 <p>Alloy Middle Stirring Arm A20</p>

Alloy Middle Stirring Arm A20

MAO2250 / 1500 SCAZ-400-174-91 6
MAO3000 / 2000 SCAZ-400-174-91 8
MAO4500 / 3000 SCAZ-500-176-91 10

 <p>Spacer</p>

Spacer

MAO2250 / 1500 SCAZ-400-183 (ຫົກ) 42mm 4
MAO2250 / 1500 SCAZ-400-184 (ຫົກ) 82mm 6
MAO3000 / 2000 SCAZ-400-183 (ຫົກ) 42mm 4
MAO3000 / 2000 SCAZ-400-184 (ຫົກ) 82mm 8
MSO2250 / 1500 SCAZ-230-184 12
MSO2000 / 1000 ແລະ 1.25 SCAZ-230-184 10
MEO2000 / 1000 SCAZ-230-184

 <p>Bolted Spacer</p>

Bolted Spacer

MAO2250 / 1500 SCAZ-400-185 (ຫົກ) 42mm 4
MAO3000 / 2000 SCAZ-400-185 (ຫົກ) 42mm 4

 <p>Steel Plate</p>

ແຜ່ນເຫຼັກ

MAO2250 / 1500 SCAJ-600-180-3 6
MAO3000 / 2000 SCAJ-600-180-3 6
MAO4500 / 3000 SCAJ-600-180-3 6

 <p>Screw(square Head)</p>

ສະກູ (ຫົວສີ່ຫຼ່ຽມມົນ)

MAO2250 / 1500 M20 * 105 12
MAO3000 / 2000 M20 * 105 16
MAO4500 / 3000 M20 * 105 20
MAO6000 / 4500 M20 * 105 20
MSO2250 / 1500 M20 * 105 20
MSO2000 / 1000 ແລະ 1.25 M20 * 105 16
MEO2000 / 1000 M20 * 105

 <p>Crew(square Head)</p>

ລູກເຮືອ (ຫົວກົມ)

MAO2250 / 1500 M20 * 95 24
MAO3000 / 2000 M20 * 95 24
MAO4500 / 3000 M20 * 95 24
MAO6000 / 4500 M20 * 95 24
MSO2250 / 1500 M20 * 95 16
MSO2000 / 1000 ແລະ 1.25 M20 * 95 16
MEO2000 / 1000 M20 * 95

ມໍເຕີຂ້າງອະໄຫລ່

 <p>O Ring</p>

O ແຫວນ

MAO2250 / 1500 SCAJ-500-232 / SCAB-500-233 / 239 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-500-232 / SCAB-500-233 / 239 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-500-232 / SCAB-500-233 / 239 2
MSO2250 / 1500 SCAB-015Q-232/233/239 2
MSO2000 / 1000 ແລະ 1.25 SCAB-015Q-232/233/239 2
MEO2000 / 1000 SCAB-015Q-232/233/239 1

 <p>Yellow Seal</p>

ປະທັບຕາສີເຫຼືອງ

MAO2250 / 1500 SCAB-900-693L / SCAB-900-693R 2
MAO3000 / 2000 SCAB-900-693L / SCAB-900-693R 2
MAO4500 / 3000 SCAB-900-693L / SCAB-900-693R 2
MAO6000 / 4500 SCAB-040-693L / SCAB-040-693R 2
MSO2250 / 1500 SCAB-015Q-693L / R 2
MSO2000 / 1000 ແລະ 1.25 SCAB-015Q-693L / R 2
MEO2000 / 1000 SCAB-015Q-693 1

 <p>Blue Seal</p>

ປະທັບຕາສີຟ້າ

MAO2250 / 1500 SCAB-600-230 2
MAO3000 / 2000 SCAB-600-230 2
MAO4500 / 3000 SCAB-600-230 2
MAO6000 / 4500 SCAB-600-230 2
MSO2250 / 1500 SCAB-230-230 2
MSO2000 / 1000 ແລະ 1.25 SCAB-230-230 2
MEO2000 / 1000 SCAB-230-230 1

 <p>Seal(1)</p>

ປະທັບຕາ (1)

MAO2250 / 1500 SCAB-500-234 2
MAO3000 / 2000 SCAB-500-234 2
MAO4500 / 3000 SCAB-500-234 2
MAO6000 / 4500 SCAB-040-234 2
MSO2250 / 1500 SCAB-015Q-234 2
MSO2000 / 1000 ແລະ 1.25 SCAB-015Q-234 2
MEO2000 / 1000 SCAB-230-234 1

 <p>Seal(2)</p>

ປະທັບຕາ (2)

MAO2250 / 1500 SCAB-500-235 2
MAO3000 / 2000 SCAB-500-235 2
MAO4500 / 3000 SCAB-500-235 2
MAO6000 / 4500 SCAB-400-235 2
MSO2250 / 1500 SCAB-015Q-235 2
MSO2000 / 1000 ແລະ 1.25 SCAB-015Q-235 2

 <p>Seal(3)</p>

ປະທັບຕາ (3)

MAO2250 / 1500 SCAB-500-236 2
MAO3000 / 2000 SCAB-500-236 2
MAO4500 / 3000 SCAB-500-236 2
MAO6000 / 4500 SCAB-040-235 2
MSO2250 / 1500 SCAB-015Q-236 2
MSO2000 / 1000 ແລະ 1.25 SCAB-015Q-236 2

 <p>Cover</p>

ປົກ

MAO2250 / 1500 SCAJ-600-315 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-600-315 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-600-315 2
MAO6000 / 4500 SCAJ-600-315 2
MSO2250 / 1500 SCAB-015Q-315-1 2
MSO2000 / 1000 ແລະ 1.25 SCAB-015Q-315-1 2
MEO2000 / 1000 SCAB-230-315-1

 <p>Sealing Cover</p>

ແຜ່ນປະທັບຕາ

MAO2250 / 1500 SCAJ-500-316-5 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-500-316-5 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-500-316-5 2
MAO6000 / 4500 SCAJ-040-316-1 2

 <p>Press-slice</p>

ກົດແຊ່

MAO2250 / 1500 SCAJ-600-317 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-600-317 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-600-317 2

 <p>Dustpoof Ring</p>

ແຫວນ Dustpoof

MAO2250 / 1500 SCAJ-600-318 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-600-318 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-600-318 2
MAO6000 / 4500 SCAJ-040-318 2

 <p>Protection(a)</p>

ການປົກປ້ອງ (ກ)

MAO2250 / 1500 SCAJ-600-243-8 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-600-243-8 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-600-243-5 2
MAO6000 / 4500 SCAJ-040-243 2
MSO2250 / 1500 SCAJ-015Q-243 2
MSO2000 / 1000 ແລະ 1.25 SCAJ-015Q-243 2
MEO2000 / 1000 SCAJ-230-243

 <p>Protection(b)</p>

ການປົກປ້ອງ (ຂ)

MAO2250 / 1500 SCAJ-020-244-8 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-020-244-8 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-500-244-5 2
MAO6000 / 4500 SCAJ-040-244 (ຫົກ) 2
MSO2250 / 1500 SCAJ-015Q-244 2
MSO2000 / 1000 ແລະ 1.25 SCAJ-015Q-244 2
MEO2000 / 1000 SCAJ-230-244

 <p>Protection(b)</p>

ການປົກປ້ອງ (ຂ)

MAO2250 / 1500 SCAZ-015-720 2
MAO3000 / 2000 SCAZ-015-720 2
MAO4500 / 3000 SCAZ-030-720 2

 <p>Steel bush(2)</p>

ພຸ່ມໄມ້ເຫຼັກ (2)

MAO2250 / 1500 SCAJ-500-362 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-400-362 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-500-362 2
MAO6000 / 4500 SCAJ-040-362 2
MSO2250 / 1500 SCAJ-015Q-362 2
MSO2000 / 1000 ແລະ 1.25 SCAJ-015Q-362 2
MEO2000 / 1000 SCAJ-230-362

 <p>Steel Bush(1)</p>

Bush ເຫຼັກ (1)

MAO2250 / 1500 SCAJ-400-362-1 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-400-362-1 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-500-362-1 2
MAO6000 / 4500 SCAJ-040-362-1 2

 <p>Bearing</p>

ຮັບຜິດຊອບ

MAO2250 / 1500 SCAB-500-231 2
MAO3000 / 2000 SCAB-500-231 2
MAO4500 / 3000 SCAB-500-231 2

 <p>Cover(2)</p>

ກວມເອົາ (2)

MAO2250 / 1500 SCAZ-600-159 2
MAO3000 / 2000 SCAZ-600-159 2
MAO4500 / 3000 SCAZ-600-159 2
MSO2250 / 1500 SCAZ-230-159 2
MSO2000 / 1000 ແລະ 1.25 SCAZ-015Q-159 2
MEO2000 / 1000 SCAZ-230-159

 <p>Cover(3)</p>

ກວມເອົາ (3)

MAO2250 / 1500 SCAZ-600-160 2
MAO3000 / 2000 SCAZ-600-160 2
MAO4500 / 3000 SCAZ-600-160 2

 <p>Support(1)</p>

ສະຫນັບສະຫນູນ (1)

MAO2250 / 1500 SCAZ-600Y-156 2
MAO3000 / 2000 SCAZ-600Y-156 2
MAO4500 / 3000 SCAZ-600Y-156 2
MSO2250 / 1500 SCAZ-230-156 2
MSO2000 / 1000 ແລະ 1.25 SCAZ-230-156 2
MEO2000 / 1000 SCAZ-230-156

 <p>Support(1)</p>

ສະຫນັບສະຫນູນ (1)

MAO2250 / 1500 SCAZ-600-156 2
MAO3000 / 2000 SCAZ-600-156 2
MAO4500 / 3000 SCAZ-600-156 2
MSO2250 / 1500 SCAZ-230-157 2
MSO2000 / 1000 ແລະ 1.25 SCAZ-230-157 2
MEO2000 / 1000 SCAZ-230-157

 <p>Supp Or T(2)</p>

Supp ຫຼື T (2)

MAO2250 / 1500 SCAZ-600-157 2
MAO3000 / 2000 SCAZ-600-157 2
MAO4500 / 3000 SCAZ-600-157 2

ລົດຈັກກົງກັນຂ້າມຫລືອາໄຫຼ່ຂ້າງຄຽງ

 <p>Sealing Mounting Ring</p>

ແຫວນປະທັບຕາ

MAO2250 / 1500 SCAJ-400-232 / SCAB-400-233 / 239 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-400-232 / SCAB-400-233 / 239 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-500-232 / SCAB-500-233 / 239 2
MAO6000 / 4500 SCAJ-500-232 / SCAB-500-233 / 239 2

 <p>Yellow Seal</p>

ປະທັບຕາສີເຫຼືອງ

MAO2250 / 1500 SCAB-900-693L / SCAB-900-693R 2
MAO3000 / 2000 SCAB-900-693L / SCAB-900-693R 2
MAO4500 / 3000 SCAB-900-693L / SCAB-900-693R 2
MAO6000 / 4500 SCAB-600-230 2

 <p>Blue Seal</p>

ປະທັບຕາສີຟ້າ

MAO2250 / 1500 SCAB-600-230 2
MAO3000 / 2000 SCAB-600-230 2
MAO4500 / 3000 SCAB-600-230 2
MAO6000 / 4500 SCAB-600-230 2

 <p>Seal(1)</p>

ປະທັບຕາ (1)

MAO2250 / 1500 SCAB-400-234 4
MAO3000 / 2000 SCAB-400-234 2
MAO4500 / 3000 SCAB-500-234 2
MAO6000 / 4500 SCAB-500-234 2

 <p>Seal(2)</p>

ປະທັບຕາ (2)

MAO2250 / 1500 SCAB-400-235 2
MAO3000 / 2000 SCAB-400-235 2
MAO4500 / 3000 SCAB-500-235 2
MAO6000 / 4500 SCAB-500-235 2

 <p>Cover</p>

ປົກ

MAO2250 / 1500 SCAJ-600-315 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-600-315 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-600-315 2
MAO6000 / 4500 SCAJ-600-315 2

 <p>Sealing Cover</p>

ແຜ່ນປະທັບຕາ

MAO2250 / 1500 SCAJ-500-316-5 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-500-316-5 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-500-316-5 2
MAO6000 / 4500 SCAJ-600-316-1 2

 <p>Press-slice</p>

ກົດແຊ່

MAO2250 / 1500 SCAJ-600-317 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-600-317 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-600-317 2
MAO6000 / 4500 SCAJ-600-317 2

 <p>Dustpoof Ring</p>

ແຫວນ Dustpoof

MAO2250 / 1500 SCAJ-600-318 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-600-318 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-600-318 2
MAO6000 / 4500 SCAJ-600-318 2

 <p>Protection Ring(a)</p>

ແຫວນປ້ອງກັນ (ກ)

MAO2250 / 1500 SCAJ-600-243-8 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-600-243-8 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-600-243-8 2
MAO6000 / 4500 SCAJ-600-243-1 2

 <p>Protection Ring(b)</p>

ແຫວນປ້ອງກັນ (ຂ)

MAO2250 / 1500 SCAJ-020-244-8 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-020-244-8 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-500-244-8 2
MAO6000 / 4500 SCAJ-500-244 (ຫົກ) 2

 <p>Protection Ring(b)</p>

ແຫວນປ້ອງກັນ (ຂ)

MAO2250 / 1500 243 2
MAO3000 / 2000 SCAZ-015-720 2
MAO4500 / 3000 SCAZ-030-720 2

 <p>Steel Bush2</p>

ເຫຼັກ Bush2

MAO2250 / 1500 SCAJ-400-362 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-400-362 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-500-362 2
MAO6000 / 4500 SCAJ-500-362 2

 <p>Steel Bush1</p>

ເຫຼັກກ້າ Bush1

MAO2250 / 1500 SCAJ-400-362-1 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-400-362-1 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-500-362-1 2
MAO6000 / 4500 SCAJ-040-362 2

 <p>Bearing</p>

ຮັບຜິດຊອບ

MAO2250 / 1500 SCAB-400-231 2
MAO3000 / 2000 SCAB-400-231 2
MAO4500 / 3000 SCAB-500-231 2
MSO2250 / 1500 SCAB-230-231 2
MSO2000 / 1000 ແລະ 1.25 SCAB-230-231 2
MEO2000 / 1000 SCAB-230-231

 <p>Ringed Nut</p>

ໝາກ ແຫວນ

MAO2250 / 1500 M100 2
MAO3000 / 2000 M100 2
MAO4500 / 3000 M110 * 2 & 10110 2
MSO2250 / 1500 SCAB-230-ZDQ03 / SCAB-230-YLM03 2
MSO2000 / 1000 ແລະ 1.25 SCAB-230-ZDQ03 / SCAB-230-YLM03 2
MEO2000 / 1000 SCAB-230-ZDQ03 / SCAB-230-YLM03

 <p>Cover(1)</p>

ກວມເອົາ (1)

MAO2250 / 1500 SCAZ-020Y-158-8 2
MAO3000 / 2000 SCAZ-020Y-158-8 2
MAO4500 / 3000 SCAZ-020Y-158-8 2
MSO2250 / 1500 SCAZ-230-158 2
MSO2000 / 1000 ແລະ 1.25 SCAZ-230-158 2
MEO2000 / 1000 SCAZ-230-158

 <p>Cover(2)</p>

ກວມເອົາ (2)

MAO2250 / 1500 SCAZ-600-159 2
MAO3000 / 2000 SCAZ-600-159 2
MAO4500 / 3000 SCAZ-600-159 2
MSO2250 / 1500 SCAZ-230-159 2
MSO2000 / 1000 ແລະ 1.25 SCAZ-230-159 2
MEO2000 / 1000 SCAZ-230-159

 <p>Support(1)</p>

ສະຫນັບສະຫນູນ (1)

MAO2250 / 1500 SCAZ-600-156 2
MAO3000 / 2000 SCAZ-600-156 2
MAO4500 / 3000 SCAZ-600-156 2
MSO2250 / 1500 SCAZ-230-156 2
MSO2000 / 1000 ແລະ 1.25 SCAZ-230-156 2
MEO2000 / 1000 SCAZ-230-156

 <p>Support(2)</p>

ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ (2)

MAO2250 / 1500 SCAZ-400-157 2
MAO3000 / 2000 SCAZ-400-157 2
MAO4500 / 3000 SCAZ-600-157 2
MSO2250 / 1500 SCAZ-230-157 2
MSO2000 / 1000 ແລະ 1.25 SCAZ-230-157 2
MEO2000 / 1000 SCAZ-230-157

ອາໄຫຼ່ອື່ນໆ

 <p>Universal Joint</p>

ຮ່ວມຮ່ວມກັນ

MAO2250 / 1500 SCAB-700-246 1
MAO3000 / 2000 SCAB-320-246 1
MAO4500 / 3000 SCAB-700-246 1
MSO2250 / 1500 SCAB-220-246 1
MSO2000 / 1000 ແລະ 1.25 SCAB-010-246 1
MEO2000 / 1000 SCAB-220-246

 <p>Belt</p>

ສາຍແອວ

MAO2250 / 1500 SCAB-015Y-305 6
MAO3000 / 2000 SCAB-020Y-305 8
MAO4500 / 3000 SCAB-220-305 8
MSO2250 / 1500 SCAB-220-246 1
MSO2000 / 1000 ແລະ 1.25 SCAB-010Y-305 6
MEO2000 / 1000 SCAB-220EY-305

 <p>Reduction Gear</p>

ເຄື່ອງມືຫຼຸດຜ່ອນ

MAO2250 / 1500 SCAB-015Y-245L 1
MAO3000 / 2000 SCAB-020Y-245L 1
MAO4500 / 3000 SCAB-030Y-245L 1
MSO2250 / 1500 SCAB-440-245-4 2
MSO2000 / 1000 ແລະ 1.25 SCAB-440-245-4 2
MEO2000 / 1000 SCAB-440-245-4

 <p>Reduction Gear</p>

ເຄື່ອງມືຫຼຸດຜ່ອນ

MAO2250 / 1500 SCAB-015Y-245R 1
MAO3000 / 2000 SCAB-020Y-245R 1
MAO4500 / 3000 SCAB-030Y-245R 1

 <p>Electric Motor</p>

ມໍເຕີໄຟຟ້າ

MAO2250 / 1500 SCLZ-015-737 2
MAO3000 / 2000 SCLZ-020-737 2
MAO4500 / 3000 SCLZ-030-249 2
MSO2250 / 1500 SCLB-015Q-249 2
MSO2000 / 1000 ແລະ 1.25 SCLB-010-249 2
MEO2000 / 1000 SCLB-200-249

 <p>Gate-wear Plate</p>

ເສື້ອປະຕູຮົ້ວ

MAO2250 / 1500 SCLJ-600-542 4
MAO3000 / 2000 SCLJ-600-542 5
MAO4500 / 3000 SCLJ-600-542 7
MAO6000 / 4500 SCLJ-600-542 7
MSO2250 / 1500 SCLJ-230-542 5
MSO2000 / 1000 ແລະ 1.25 SCLJ-230-542 4
MEO2000 / 1000 SCLJ-230-542

 <p>Screw</p>

ສະກູ

MAO2250 / 1500 SCLB-900-CNL01 8
MAO3000 / 2000 SCLB-900-CNL01 10
MAO4500 / 3000 SCLB-900-CNL01 14
MAO6000 / 4500 SCLB-900-CNL01 14

 <p>Door Seal(straight)</p>

ປະຕູປະຕູ (ກົງ)

MAO2250 / 1500 SCLB-900-123 6
MAO3000 / 2000 SCLB-900-123 8
MAO4500 / 3000 SCLJ-900-123 10
MAO6000 / 4500 SCLJ-900-123 10
MSO2250 / 1500 SCLB-900-123 8
MSO2000 / 1000 ແລະ 1.25 SCLB-900-123 7
MEO2000 / 1000 SCLB-900-123

 <p>Door Seal(arc)</p>

ປະຕູປະຕູ (ປະຕູໂຄ້ງ)

MAO2250 / 1500 SCLB-600-122 2
MAO3000 / 2000 SCLB-600-122 2
MAO4500 / 3000 SCLJ-600-122 2
MAO6000 / 4500 SCLJ-600-122 2
MSO2250 / 1500 SCLJ-230-122L / R 2
MSO2000 / 1000 ແລະ 1.25 SCLJ-230-122L / R 2
MEO2000 / 1000 SCLJ-230-122L / R

 <p>Limit Switch</p>

ຂີດ ຈຳ ກັດ

MAO2250 / 1500 SCAB-900-287-1 3
MAO3000 / 2000 SCAB-900-287-2 3
MAO4500 / 3000 SCAB-900-287-2 3
MSO2250 / 1500 SCAB-900-287-2 3
MSO2000 / 1000 ແລະ 1.25 SCAB-900-287-2 3
MEO2000 / 1000 SCAB-900-287-2

 <p>Shaft Coupling</p>

ຄູ່ຜົວເມຍ Shaft

MAO2250 / 1500 SCAJ-020-166 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-020-166 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-030-166 2

 <p>Shaft</p>

ເພົາ

MAO2250 / 1500 SCAJ-015Y-161 2
MAO3000 / 2000 SCAJ-020Y-161 2
MAO4500 / 3000 SCAJ-030Y-161 2
MSO2250 / 1500 SCAJ-015QY-161 2
MSO2000 / 1000 ແລະ 1.25 SCAJ-200Y-161 2
MEO2000 / 1000 SCAJ-220EY-161

 <p>Retaining Ring</p>

ແຫວນເກັບຮັກສາໄວ້

MAO2250 / 1500 Φ120 2
MAO3000 / 2000 Φ120 2

 <p>Lubrication Pump</p>

ປໍ້ານໍ້າມັນ

MAO2250 / 1500 SCAB-900-723 1
MAO3000 / 2000 SCAB-900-723 1
MAO4500 / 3000 SCAB-900-723 1
MSO2250 / 1500 SCAB-900-723 1
MSO2000 / 1000 ແລະ 1.25 SCAB-900-723 1
MEO2000 / 1000 SCAB-900-723

 <p>Lubrication Pump 302</p>

ປ້ ຳ ນ້ ຳ ມັນຫລໍ່ 302

MAO2250 / 1500 SCAB-500-248 1
MAO3000 / 2000 SCAB-500-248 1
MAO4500 / 3000 SCAB-500-248 1

 <p>Transaction Parts</p>

ສ່ວນການເຮັດທຸລະ ກຳ

MAO2250 / 1500 150602063500 1
MAO3000 / 2000 150602063500 1
MAO4500 / 3000 150602063500 1

 <p>Hydraulic discharge door</p>

ປະຕູລະບາຍນ້ ຳ ໄຮໂດຼລິກ

MAO2250 / 1500 SCAB-900-251-1 DC24V 1
MAO3000 / 2000 SCAB-900-723 1
MAO4500 / 3000 SCAB-900-723 1
MSO2250 / 1500 SCAB-900-723 1
MSO2000 / 1000 ແລະ 1.25 SCAB-900-723 1
MEO2000 / 1000 SCAB-900-723

 <p>Motor for the hydraulic motor</p>

ມໍເຕີ ສຳ ລັບມໍເຕີໄຮໂດຼລິກ

MAO2250 / 1500 SCAB-900-625-7 1
MAO3000 / 2000 SCAB-900-723 1
MAO4500 / 3000 SCAB-900-723 1
ຂຽນຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານໃສ່ບ່ອນນີ້ແລະສົ່ງໃຫ້ພວກເຮົາ